Profile Category: SMC Psychiatrist

อ.พญ.ภัทรี พหลภาคย์
Profiles

อ.พญ.ภัทรี พหลภาคย์

"ถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลจิตใจตัวเอง เพราะสุขภาพจิตสำคัญไม่น้อยกว่าสุขภาพกาย"