ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง

ตลอดระยะเวลากว่า 47 ปี ความชำนาญการวิชาชีพของคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับความรอบรู้ทางวิชาการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งการบ่มเพาะนิสิตแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SMCมีความพร้อมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการบริการด้วยบุคลากรมืออาชีพ เป็นมากกว่าความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในหลากหลายสาขามาอย่างยาวนาน อาทิ การศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง การผ่าตัดผ่านกล้อง และการส่องกล้องทางเดินอาหาร