คลินิกสุขภาพบุคคลข้ามเพศ

Trans Wellness Clinic

คลินิกสุขภาพบุคคลข้ามเพศ

"เพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะมีเพศในแบบที่ต้องการได้" เราพร้อมเคียงข้างและดูแลบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทุกวัยเพื่อให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตามที่ต้องการอย่างปลอดภัยด้วยการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาแบบครบวงจร อาทิ

 • การประเมินและดูแลด้านอารมณ์จิตใจ โดยจิตแพทย์
 • การดูแลด้านฮอร์โมนและให้คำปรึกษาในเด็กและวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ และด้านพัฒนาการ
 • การใช้ฮอร์โมนเพื่อข้ามเพศ โดยอายุรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ และสูตินรีแพทย์
 • การผ่าตัดหน้าอกและผ่าตัดแปลงเพศ โดยศัลยแพทย์
 • การผ่าตัดมดลูก โดยสูตินรีแพทย์
 • วัน
  เวลา
  จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
  เช้า
  บ่าย
  นอกเวลา
  (16.00 - 20.00 น.)
  ผศ.พญ.ปัทมา
  อ.พญ.จินต์
  อ.นพ.เจน
  ผศ.พญ.ภาพันธ์
  อ.นพ.ภัทร
  ผศ.นพ.สุรณัฐ
  ผศ.พญ.กุศลาภรณ์

  ถาม – ตอบเกี่ยวกับคลินิกสุขภาพบุคคลข้ามเพศ

  A: คือ คลินิกที่มุ่งเน้นการดูแลบุคคลข้ามเพศทุกวัย เพื่อเป้าหมายให้ผู้รับบริการเข้าใจในอัตลักษณ์ทางเพศของตนและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตามที่ต้องการอย่างปลอดภัยทั้งกายและจิตใจ ด้วยการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาแบบครบวงจร

  A: บุคคลข้ามเพศ (Transgender person) หมายถึง บุคคลที่มีเพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือ การรับรู้ตัวตนทางเพศ ต่างจากเพศกำเนิดหรือเพศทางชีววิทยา ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีเพศกำเนิดเป็นชาย แต่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือตัวตนทางเพศเป็นหญิง จะเรียกว่า ผู้หญิงข้ามเพศ เป็นต้น

  A: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาและบริการในคลินิก ประกอบไปด้วย

  • จิตแพทย์ทั่วไปและจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ทำการประเมิน วินิจฉัย ออกใบรับรองแพทย์การประเมินเพศสภาพและให้คำปรึกษา ทุกช่วงอายุของผู้รับบริการ
  • กุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ ให้คำปรึกษาและให้ฮอร์โมนเพื่อข้ามเพศสำหรับผู้รับบริการที่เป็นเด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี
  • อายุรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ ให้คำปรึกษาและให้ฮอร์โมนเพื่อข้ามเพศสำหรับผู้รับบริการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • สูตินรีแพทย์ ให้คำปรึกษาและให้ฮอร์โมนเพื่อข้ามเพศ รวมถึงการผ่าตัดทางนรีเวชที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้รับบริการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ศัลยแพทย์ตกแต่ง ให้คำปรึกษาและผ่าตัดเพื่อข้ามเพศ ได้แก่ การผ่าตัดหน้าอก การผ่าตัดแปลงเพศ เป็นต้น