วิสัยทัศน์และพันธกิจ SMC

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

นวัตกรรมความเป็นเลิศทางการแพทย์

SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังหล่อหลอมรวมกับความชำนาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของทีมแพทย์และการพยาบาล ด้วยการบริการที่รวดเร็วพร้อมความสะดวกสบายที่ครบครัน ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาลที่เป็นมากกว่าการรักษาพยาบาล แต่คือการสร้างผู้ป่วยที่เข้าใจ ใส่ใจ และสามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง

ตลอดระยะเวลากว่า 47 ปี ความชำนาญการวิชาชีพของคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับความรอบรู้ทางวิชาการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งการบ่มเพาะนิสิตแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SMC มีความพร้อมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการบริการด้วยบุคลากรมืออาชีพ เป็นมากกว่าความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในหลากหลายสาขามาอย่างยาวนาน อาทิ

ความสุขของการได้ดูแล

เหนือกว่าการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐาน SMC เอาใจใส่ต่อจิตใจของผู้ป่วยและญาติอย่างลึกซึ้ง ควบคู่ไปกับการบริการรักษาพยาบาล โดยหัวใจของการให้บริการของ SMC ประกอบด้วย

SMART ความชำนาญและประสบการณ์ในนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร
Mindfulness ความใส่ใจและมุ่งมั่นเพื่อสร้างสังคมสุขภาพในการป้องกันและดูแลคุณภาพชีวิตของทุกคน
CARE ความครบถ้วนของการดูแลรักษาทั้งผู้ป่วยและญาติ