คลินิกโภชนาการและอายุรกรรมทั่วไป

Nutrition and General Medicine Clinic

คลินิกโภชนาการและอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร เปิดให้บริการคำแนะนำและปรึกษาทางโภชนาการ โดยคณาจารย์ทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ เนื่องจากโรคทาง โภชนาการเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพและชีวิตของคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื้อรังที่เกิดจากการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมในทางโภชนาการ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น อาหารจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคร่วมกับการรักษาของแพทย์

คลินิกโภชนาการและอายุรกรรมทั่วไป SMC จึงมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยให้รูปร่างอยู่ในสัดส่วนและน้ำหนักที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นคือการมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ ในการตรวจวินิจฉัยอาการ ดูแลและรักษา

  • โรคอ้วนและปรึกษาลดน้ำหนัก
  • โรคขาดสารอาหารและน้ำหนักตัวน้อย
  • ปรึกษาเรื่องสูตรอาหารพิเศษ, อาหารเฉพาะโรค และอาหารส่งเสริมสุขภาพ
  • กลุ่มผู้ป่วยแพ้อาหาร แพ้โปรตีนนมวัว
  • ผลกระทบและปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากปัญหาโภชนาการ เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้าพญ.ธันย์ชนก
บ่าย