สิทธิประกัน

เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพและการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ประกันสุขภาพของคุณ

ให้บริการผู้ป่วยที่มาใช้สิทธิประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ แบบประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย ผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim

เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน หรือ เลขที่กรมธรรม์
 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก

หน่วยประกันชีวิต โทร 043-366230 หมายเลขติดต่อภายใน 6626 เจ้าหน้าที่ประกัน โทร 043-366230 สถานที่ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (สว.1) ชั้น 1

เวลาให้บริการผู้ป่วยใน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-16.30 น

บริษัทประกันชีวิตที่เป็นคู่สัญญาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ผู้ป่วยใน)

หมายเหตุ ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

เอกสารที่ผู้ป่วยต้องเตรียมมาเมื่อเข้ารับบริการ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. บัตรประกันสุขภาพ
 3. กรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-366230

บริษัทประกันชีวิตที่เป็นคู่สัญญาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ผู้ป่วยนอก)

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก

 • หน่วยประกันชีวิต โทร 043-366260 หมายเลขติดต่อภายใน 66260
 • เจ้าหน้าที่ประกัน โทร 043-366230
 • สถานที่ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (สว.1) ชั้น 1

เวลาให้บริการผู้ป่วยนอก วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อเข้ารับบริการ

 1. แสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
 2. หมายเลขกรมธรรม์หรือบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ โดยสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของบัตรตัวจริง หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น eCard,รูปถ่าย เป็นต้น
 3. กรณีอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ – สูติบัตรของผู้เอาประกันภัย และเลขที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพ

ท่านควรทราบเบื้องต้นอะไรบ้าง

 1. ตรวจสอบสิทธิ์ วงเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
 2. ตรวจสอบข้อยกเว้นกรมธรรม์
 3. ตรวจสอบเงื่อนไข

หมายเหตุ ก่อนเข้ารับบริการหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก UR-Nurse หมายเลขโทรศัพท์ 043-366260

ขั้นตอน

 1. ยื่นบัตรประกันและบัตรประชาชน ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะแจ้งสิทธิเกี่ยวกับวงเงิน ข้อยกเว้น เงื่อนไขการใช้บัตรประกัน ให้ผู้ป่วยทราบเบื้องต้น (สามารถตรวจสอบได้บางบริษัท)
 2. เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว ผู้ป่วยลงนามในใบเคลม เพื่อเจ้าหน้าที่ประกันจะได้เรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน กรณีมีส่วนเกินติดต่อการเงินผู้ป่วยนอกเพื่อจ่ายส่วนเกิน
 3. กรณีที่ประกันไม่คุ้มครองเนื่องจากเป็นข้อยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ผู้ป่วยสามารถสำรองจ่ายและนำใบเคลมพร้อมใบเสร็จรับเงินไปยื่นเบิกตรงกับบริษัทประกันเองอีกครั้ง