ความเป็นมา

เส้นทางสู่การเป็น SMC

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทราบหรือไม่ว่า SMC นั้นได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2550 โดยเริ่มต้นจาก “คลินิกนอกเวลา” ซึ่งย้ายมาเปิดให้บริการที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ (ส.ว.1) ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา และให้บริการแบบองค์รวมสหสาขาทุกวิชาชีพ โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คลินิกบริการสุขภาพแบบบูรณาการ” เน้นความสะดวกรวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยได้เปิดให้บริการผู้ป่วยในแบบบูรณาการ 2 หอผู้ป่วย คือ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 11 และหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 12

ต่อมาในปี 2553 ทีมผู้บริหารพร้อมด้วยทีมงานได้ไปศึกษาดูงานกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง เพื่อนำมาพัฒนาระบบการให้บริการ ในระยะแรกเน้นการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยให้มีการขยายการบริการห้องตรวจผู้ป่วยในเวลาราชการ จนกระทั่งปี 2556 ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ประสงค์ชำระเงินสด และกลุ่มที่มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต ให้สามารถเข้าถึงบริการโรงพยาบาลของรัฐบาลได้มากขึ้น โดยขยายการให้บริการในรูปแบบการบริการจ่ายสินไหม ซึ่งใช้ระบบการพิจารณาอนุมัติผ่านเครื่องโทรสาร (Fax Claim Service) และเปิดหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 14 ขึ้น จำนวน 12 ห้อง ให้การดูแลโดยคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ในด้านการวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

ระหว่างปี 2560 – 2562 บุคลากรระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ไปศึกษาดูงานทั้งโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายบริการไปสู่ระดับอาเซียนในอนาคตและกลับมาดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและขยายบริการผู้ป่วยนอก โดยแยกเป็น Premium Clinic, Special Clinic และ Check up Clinic รวมถึงขยายบริการผู้ป่วยใน ได้แก่ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 14 เปิดขยายเตียงให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 23 เตียง เพิ่มการบริการที่หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 13 และ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 15 นอกจากนั้นยังได้เชิญทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และร่วมออกแบบระบบบริการ พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะผู้ให้บริการทุกระดับอีกด้วย

จนในที่สุด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จากคลินิกนอกเวลาจึงได้กลายมาเป็น SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์ อย่างเต็มภาคภูมิ ยกระดับการบริการขึ้นเป็น Premium Service โดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับเลิศ ให้บริการด้วยหัวใจโดยเอาใจใส่ต่อจิตใจของผู้ป่วยและญาติอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรง สร้างบรรยากาศแห่งความสุขทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตามปณิธานขององค์กร “Happiness of Care” ความสุขของการได้ดูแล