ตรวจคัดกรอง COVID-19 สำหรับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง