Author: hospital

คลินิกตรวจสุขภาพ
เรื่อง

คลินิกตรวจสุขภาพ

“การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ตรวจสุขภาพวันนี้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพกับ SMC ที่มีแพคเกจให้เลือกหลากหลาย ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เรื่อง

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป เป็นคลินิกเฉพาะทางของ SMC ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
เรื่อง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องของ SMC ให้บริการครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและกลุ่มโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญสูง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร
เรื่อง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารของ SMC เปิดให้บริการด้านการส่องกล้องด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร

คลินิกศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง
เรื่อง

คลินิกศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง

โรคทางสมอง ไม่ว่าจะเป็นโรคเนื้องอกในสมอง โรคกลุ่มหลอดเลือดในสมองทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นโรคที่มีความซับซ้อน

คลินิกกระดูกและข้อ
เรื่อง

คลินิกกระดูกและข้อ

กระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายซึ่งทำหน้าที่หลายอย่าง อาทิ รองรับและปกป้องอวัยวะต่างๆ ไม่ให้ได้รับอันตราย รวมทั้งเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อต่างๆ ทำให้ร่างกายคงรูป

แพคเกจตรวจสุขภาพ เริ่มต้น 730 บาท
เรื่อง

แพคเกจตรวจสุขภาพ เริ่มต้น 730 บาท

ตรวจสุขภาพวันนี้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพกับ SMC ที่มีแพคเกจให้เลือกหลากหลาย ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการ...

คลินิกศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง
Project

คลินิกศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง

โรคทางสมอง ไม่ว่าจะเป็นโรคเนื้องอกในสมอง โรคกลุ่มหลอดเลือดในสมองทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นโรคที่มีความซับซ้อน มีความยุ่งยากในการรักษา