Author: hospital

งานการพยาบาล SMC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการเปิดประตูสู่วิชาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง

งานการพยาบาล SMC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการเปิดประตูสู่วิชาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานการพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการเปิดประตูสู่วิชาชีพ โดยภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 บรรยากาศการตรวจร่างกายผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์  ปีการศึกษา 2566
เรื่อง

 บรรยากาศการตรวจร่างกายผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศการตรวจร่างกายผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

SMC ร่วมขบวนแห่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์  “ม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2566”
เรื่อง

SMC ร่วมขบวนแห่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2566”

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC : Special medical Center) นำโดย ผศ.นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์ ผู้จัดการระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ร่วมขบวนแห่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ "ม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2566"

งานการพยาบาล SMC  เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง

งานการพยาบาล SMC เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานการพยาบาล SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการทางการพยาบาล และเพิ่มคุณภาพในการบริการสู่ความเป็นเลิศของงานการพยาบาล SMC

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่อง

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด ภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่มีเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ทางเพศสัมพันธ์

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่อง

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้ที่มีความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง อาการปวดต่างๆ เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมทั้งการทำหัตถการต่างๆ

  • 1
  • 2
  • 8