ผศ.นพ.สุรณัฐ เจริญศรี

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
อ.นพ.เจน โสธรวิทย์

อ.นพ.เจน โสธรวิทย์

สูตินรีแพทย์

“สุขภาพสตรีมีความสำคัญ การวางแผนมีบุตร การรับฮอร์โมน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ”

"การมีใครสักคนช่วยดูแลคุณด้วยความเข้าใจคือสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข"

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญต่อความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลข้ามเพศ ซึ่งในอดีตสังคมยังไม่ยอมรับเรื่องเหล่านี้และมองว่าการเบี่ยงเบนทางเพศหรือการแปลงเพศเป็นเรื่องผิดธรรมชาติและผิดบรรทัดฐานของสังคม แต่ในทางการแพทย์สมัยใหม่ไม่ถือว่าความหลากหลายทางเพศเป็นความผิดปกติของทั้งร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม และยังได้ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศเหล่านั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง ตลอดจนสนับสนุนด้านการดูแลรักษาที่ปลอดภัยให้แก่บุคคลเหล่านั้นในการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายตามความปรารถนาของตนเอง ได้แสดงตัวตนของตนเองออกมาอย่างเปิดเผย และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม

SMC ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา อาทิ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา อายุรศาสตร์ ศัลยกรรม จิตเวช และกุมารเวชกรรมจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิด "คลินิกสุขภาพบุคคลข้ามเพศ" (TW Clinic) ให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศโดยเฉพาะ ช่วยให้บุคคลข้ามเพศได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ และสุขลักษณะทางเพศ จากบริการที่ครบวงจร

  • การดูแลด้านอารมณ์และจิตใจโดยจิตแพทย์
  • การรักษาด้วยฮอร์โมนและให้คำแนะนำสำหรับเด็กและวัยรุ่นโดยกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อและพัฒนาการ
  • การผ่าตัดเต้านมและการผ่าตัดแปลงเพศโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง
  • การผ่าตัดมดลูกและการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องทางนรีเวชวิทยาโดยสูตินรีแพทย์