ผศ.นพ.สุรณัฐ เจริญศรี

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า
บ่าย
นอกเวลา
(16.00 - 20.00 น.)
ผศ.พญ.ปัทมา
อ.พญ.จินต์
อ.นพ.เจน
ผศ.พญ.ภาพันธ์
อ.นพ.ภัทร
ผศ.นพ.สุรณัฐ
ผศ.พญ.กุศลาภรณ์

"เพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะมีเพศในแบบที่ต้องการได้" เราพร้อมเคียงข้างและดูแลบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทุกวัยเพื่อให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตามที่ต้องการอย่างปลอดภัยด้วยการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาแบบครบวงจร อาทิ

  • การประเมินและดูแลด้านอารมณ์จิตใจ โดยจิตแพทย์
  • การดูแลด้านฮอร์โมนและให้คำปรึกษาในเด็กและวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ และด้านพัฒนาการ
  • การใช้ฮอร์โมนเพื่อข้ามเพศ โดยอายุรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ และสูตินรีแพทย์
  • การผ่าตัดหน้าอกและผ่าตัดแปลงเพศ โดยศัลยแพทย์
  • การผ่าตัดมดลูก โดยสูตินรีแพทย์