แพทย์ออโธปิดิกส์

อ.พญ.วิลาสินี ศิริชาติวาปี

อ.พญ.วิลาสินี ศิริชาติวาปี

แพทย์ออร์โธปิดิกส์

"ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก สามารถรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ หากได้รับการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็ว"