SMC จัดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มลดความเสี่ยงให้พนักงานเอกชน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC: Special Medical Center) สนับสนุนจุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคลากรหน่วยงานเอกชน ที่ต้นสังกัดติดต่อขอรับบริการผ่าน SMC โดยมีทีมพยาบาลจากคลินิกตรวจสุขภาพให้บริการฉีดวัคซีน และติดตามอาการหลังรับวัคซีน ณ อาคารสว.1 ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

**ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับการอนุญาตจากผู้รับบริการแล้ว**