SMC ออกให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

SMC สนับสนุนให้ท่านมีภูมิคุ้มกันเพื่อลดการเจ็บป่วย 💉
เพราะไข้หวัดใหญ่ 😷 ไม่ใช่เรื่องไกลตัว..

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC: Special Medical Center) ออกให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) โดยมีแพทย์และพยาบาลจากคลินิก SMC ให้คำปรึกษา บริการวัดความดัน ฉีดวัคซีน และติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ณ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย

**ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับการอนุญาตจากผู้รับบริการแล้ว**