คําถามที่พบบ่อยในการให้วัคซีนโควิด-19

ตอบ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ทุกชนิดที่มีในขณะนี้เมื่อมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์เป็นต้นไป

ตอบ หญิงให้นมบุตร สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ทุกชนิดที่มีในขณะนี้ ไม่จำเป็นต้องงดนมแม่หลังฉีดวัคซีน

ตอบ ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิด สามารถตั้งครรภ์หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

ตอบ สามารถรับวัคซีนได้ แนะนำให้ใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (25 หรือ 27) ที่กล้ามเนื้อต้นแขน หลังฉีดวัคซีนให้กดนานประมาณ 5 นาที จากนนั้นอาจใชน้ำแข็งหรือเจลประคบเย็นช่วยประคบหลังฉีดวัคซีนได้ กรณีมีผลตรวจระดับ INR ต่ำกว่า 4.0 ภายใน 1 สัปดาห์ หรือมีผลระดับ INR ก่อนหน้านี้อยู่ในระดับต่ำกว่า 3.0 มาโดยตลอด (ไม่จำเป็นต้องหยุดหรือปรับขนาดยาและไม่จำเป็นต้องตรวจ INR ก่อนรับวัคซีน)

ตอบ ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ ยกเว้นโรคที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและยังควบคุมไม่ได้ มีอาการกำเริบหรืออาการยังไม่คงที่ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคทางระบบประสาท เป็นต้น ในผู้ที่ไม่แน่ใจหรืออาการยังไม่คงที่ ควรให้แพทย์ผู้ดูแลเป็นประจำประเมินก่อนการฉีด

ตอบ ก่อนการให้วัคซีนในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคความดันเลือดสูง ไม่มีเกณฑ์ตัวเลขของความดันเลือดที่ห้ามรับวัคซีน ยกเว้นในกรณีเดียวที่ให้พิจารณาเลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อนคือกำลังอยู่ในภาวะความดันเลือดสูงฉุกเฉิน (Hypertensive Emergency) ที่มีอาการแสดงของระบบอื่นร่วมด้วย ได้แก่ หอบเหนื่อย ซึมลง ชัก และไตวาย

ตอบ ได้ แต่หากผู้ป่วยกังวลสามารถกินยา Antihistamine ป้องกันได้

ตอบ ควรเว้นระยะระหว่างวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนชนิดอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่) ยกเว้นวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือวัคซีนบาดทะยักสามารถฉีดวัคซีนได้เลย