SMC ร่วมขบวนแห่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2566”

           วันที่ 12 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC : Special medical Center) นำโดย ผศ.นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์ ผู้จัดการระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ร่วมขบวนแห่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2566”

           โดยมี รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดงานม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2566 และ รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน
            เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยขบวนได้เดินผ่านหน้าโรงพยาบาล สร้างความสนใจจากประชาชน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี และ นางสาวปิยภรณ์ ปานทอง งานการพยาบาล SMC เป็นตัวแทนในการประกวดเทพีนางสงกรานต์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
** ขอขอบคุณ ภาพจากฝ่ายบริการ MD KKU **