สานสัมพันธ์บริษัทประกันคู่สัญญา (OPEN HOUSE)

           เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC: Special Medical Center) จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์บริษัทประกันคู่สัญญา (OPEN HOUSE) ” ครั้งที่ 1 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและตัวแทนประกันจากบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม ในการแลกเปลี่ยนการให้บริการต่างๆ ของ SMC รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน
           โดยมี รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทีมพยาบาลหัวหน้าหน่วย SMC เป็นวิทยากรในการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมจริยธรรม อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรทราชชนนี (สว.1) ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น