สานสัมพันธ์บริษัทประกันคู่สัญญา (OPEN HOUSE)

                     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC: Special Medical Center) จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์บริษัทประกันคู่สัญญา (OPEN HOUSE) ” ครั้งที่ 2
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมหัวหน้างานการพยาบาล SMC และพยาบาลหัวหน้าหน่วย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้ารับบริการต่างๆ ของ SMC เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของ SCG ให้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการเข้ารับการรักษา รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน
                ซึ่งได้รับเกียรติจาก พว.อภิรดา สร้อยสน หัวหน้าหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ในการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมจริยธรรม อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรทราชชนนี (สว.1) ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ขอบคุณและยินดีต้อนรับ
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้