ศูนย์บริการทางแพทย์ชั้นเลิศ จัดอบรม “โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ ปรัชญาอูบุนตู พัฒนาองค์กรด้วยพลังกลุ่ม”

               ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC : Special medical Center) ได้มีการจัดอบรม “โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ ปรัชญาอูบุนตู พัฒนาองค์กรด้วยพลังกลุ่ม” ณ ห้องประชุมมิตรภาพอาคารเรียนรวมชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
             โดยมี ผศ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้หลักการปรัชญาอูบุนตูในการพัฒนาสมรรถนะและดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังการเติมเต็มความคิดด้านบวก เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ การเข้าใจ เปิดใจและยอมรับผู้อื่นมากขึ้น นำไปสู่การทำงานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ บุคลากร SMC ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรมา ณโอกาสนี้