งานการพยาบาล SMC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการเปิดประตูสู่วิชาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา งานการพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการเปิดประตูสู่วิชาชีพ โดยภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งร่วมอภิปรายประเด็นเสียงผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
        นำโดย พว.สุพร แก้วสุข หัวหน้างานการพยาบาล SMC พร้อมทีมผู้บริหารงานการพยาบาล SMC เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธศูนย์บริการทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก ณ ห้องศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น