ขั้นตอนการรับบริการ

สิทธิ์การรักษา

1. มีค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ 300 บาท (ไม่สามารถเบิกได้)
2. มีค่าทำหัตถการ (ไม่สามารถเบิกได้)
3. สิทธิ์จ่ายตรงและประกันสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สามารถเบิกได้โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการแพทย์)
4. ผู้ป่วยที่ชำระเงินสด จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง