ผศ.นพ.วันทิน ศรีเบญจลักษณ์

อายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ

วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้าผศ.นพ.วันทิน
บ่าย

เพราะโรคติดเชื้อเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้ป่วยเรื้อรัง คลินิกโรคติดเชื้อและอายุรกรรมทั่วไป SMC ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด ภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่มีเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซ้ำซ้อน ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง , การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์รักษาโรคติดเชื้อโดยตรง

การบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

-โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โควิด-19

-โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร  อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์

-โรคติดเชื้อระบบทางปัสสาวะ ได้แก่ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ

– ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

– วินิจฉัยไข้เลือดออก

– โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอชไอวี ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม

– แนะนำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค การฉีดวัคซีนก่อนปลูกถ่าย การฉีดวัคซีนก่อนการท่องเที่ยว