รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข

ศัลยแพทย์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง