พญ.จิตรดา อึ้งประเสริฐ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

[table “31” not found /]

หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญของชีวิตซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกาย เมื่อการทำงานของหัวใจเกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายและอาจรุนแรงถึงชีวิต ปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากเหตุและปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ พันธุกรรม และโรคประจำตัวอย่าง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง เป็นต้น เราจึงควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายเราเองซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคหัวใจได้

คลินิกโรคหัวใจของ SMC พร้อมดูแลท่านด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความชำนาญขั้นสูง โดยให้การตรวจวินิจฉัยอาการและรักษาโรคหัวใจทุกประเภท อาทิ

  • โรคหัวใจขาดเลือด
  • หลอดเลือดหัวใจตีบ
  • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
  • โรคลิ้นหัวใจ
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • การตรวจระดับเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจในเลือด
  • การตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า
  • การสวนหัวใจหรือการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ