อ.นพ.สิรภูมิ เนียมสนิท

กุมารแพทย์

เด็กเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายเพราะร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเหมือนผู้ใหญ่ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะเฝ้าสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นควรรีบพาบุตรหลานมาพบแพทย์เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที คลินิกกุมารเวชกรรมของ SMC พร้อมให้การดูแลรักษาบุตรหลานของท่านด้วยความเอาใจใส่โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาโรคในเด็กต่างๆ อาทิ

  • โรคเด็กทั่วไป
  • โรคระบบหายใจ และโรคภูมิแพ้ในเด็ก
  • โรคไตเด็ก
  • โรคหัวใจเด็กและการตรวจ Echo
  • โภชนาการเด็ก
  • วัคซีนเด็ก
  • โรคทางพันธุกรรม และเมตาบอลิก
  • โรคทารกแรกเกิด
  • โรคระบบประสาทและสมองเด็ก
  • พัฒนาการและปัญหาพฤติกรรมเด็ก