อ.นพ.อิทธิพัทธ์ อรุณสุรัตน์

อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า----รศ.นพ.วัชรา
บ่าย-----

ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน มลภาวะในอากาศ รวมทั้งฝุ่นละอองอย่าง PM 2.5 และเชื้อโรคในอากาศที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เราจึงควรหมั่นป้องกันดูแลตนเอง หากมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจให้รีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษาอย่างทันท่วงที

คลินิกระบบทางเดินหายใจ เป็นคลินิกพิเศษของ SMC ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางเดินหายใจและปอดโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ

  • โรคหืด (Asthma)
  • โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง (COPD)
  • โรคไข้หวัด
  • โรคไข้หวัดใหญ่
  • ปอดบวม