รศ.นพ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

รังสีแพทย์
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า-----
บ่าย----รศ.นพ.จรูญศักดิ์ (สัปดาห์ที่ 1)
อ.นพ.ยุทธพงศ์ (สัปดาห์ที่ 2)
ผศ.นพ.ดริส (สัปดาห์ที่ 3)
อ.พญ.นันทพร (สัปดาห์ที่ 4)

การรักษาโดยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นการใช้สารเภสัชรังสีซึ่งเป็นสารที่ประกอบด้วยสารเคมีติดอยู่กับสารกัมมันตรังสี อาทิ รังสีแกมม่า รังสีเบต้า หรือรังสีแอลฟ่าในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีความละเอียดถึงระดับโมเลกุลซึ่งเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดของร่างกาย ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค

การให้บริการของคลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของ SMC ประกอบด้วยการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการใช้สารเภสัชรังสีในการรักษาโรคต่างๆ อาทิ โรคไทรอยด์เป็นพิษ มะเร็งไทรอยด์ที่ต้องให้การรักษาด้วยน้ำแร่ไอโอดีนรังสี เป็นต้น