อ.พญ.วิชชาภรณ์ วิทยาคม

ความชํานาญพิเศษ

ข้อสะโพกและข้อเข่า (Hip & Knee Reconstruction )

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า ชมรมข้อสะโพกและข้อเข่าแห่งประเทศไทย

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันศุกร์
09.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC