ความชํานาญพิเศษ

– การผ่าตัดศัลยกรรมศีรษะและคอ

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์(โสต ศอ นาสิกวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา (แพทยสภา)
  • วุฒิบัติอบรมชีวสถิติและระบาดวิทยาทางชั้นคลินิกระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ (International Short Course Training in Research Methodology and Biostatistics) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ฝึกอบรมและงานวิจัยสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและคอ Visiting Scientist (Research and observership), Head and Neck Surgery, MD Anderson Cancer Center, University of Texas, Houston, Texas, USA.

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพุธ
09.00 -12.00 น.
(สัปดาห์ที่ 1)
OPD Special clinic, SMC