ความชํานาญพิเศษ

– โรคระบบทางเดินหายใจ
– โรคหืด (Asthma)
– โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง (COPD)

คุณวุฒิการศึกษา

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันศุกร์
08.30-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC