อ.นพ. ฐิติ จันทร์เมฆา

ความชํานาญพิเศษ

– การผ่าตัดหัวใจผู้ใหญ่
– การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
– โรคหัวใจ congenital heart disease

คุณวุฒิการศึกษา

  • MD. Faculty of medicine Khonkaen university Thailand 2007
  • Thoracic surgery. Royal College Of Surgeons Thailand 2013.

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์
13.00-16.00 น.
วันอังคารและวันพุธ
10.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC