ความชํานาญพิเศษ

รักษาโรคทางอายุรกรรม ได้แก่
– โรคภูมิเเพ้
– โรคปอดเเละโรคระบบทางเดินหายใจ
– โรคติดเชื้อ
– ภาวะการนอนหลับผิดปกติ
– โรคความดันโลหิตสูง
– โรคต่อมไร้ท่อ
– โรคไต
– โรคข้อเเละรูมาติซั่ม
– โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
– โรคในผู้สูงอายุ
– ปัญหาทางสุขภาพจิต เป็นต้น

คุณวุฒิการศึกษา

  • วว. สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
09.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC