อ.นพ.ธีรวีร์ ทิพย์วราธรณ์

ความชํานาญพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพุธ
13.00 -16.00 น.
OPD Special clinic, SMC