อ.นพ. สมชาย เรืองวรรณศักดิ์

ความชํานาญพิเศษ

– การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและลำไส้
– โรคกระเพาะ โรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้
– การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography : ERCP)

คุณวุฒิการศึกษา

  • Doctor of Medicine, Facult~ of Medicine, Khon Kaen University, Thailand. 1994
  • Diploma of the Thai board of Surgery. 2001 1994-2013
  • Diploma ofthe Thai board of Family Medicine. 2003
  • Diploma of the Thai board of Emergency Medicine. 2008
  • Diploma of the Thai board pf Trauma Surgery. 2012

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันอังคาร
13.00-16.00 น.
วันศุกร์
10.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC