ความชํานาญพิเศษ

– การรักษาโรคทางนรีเวช มะเร็งนรีเวช
– การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

คุณวุฒิการศึกษา

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC