ความชํานาญพิเศษ

ด้านโรคหูคอจมูกทั่วไป โรคจมูก ไซนัส ภูมิแพ้

คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.บ., พ.บ.,
  • ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  • วท.ม. (ระบาดวิทยาคลินิก)
  • ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
  • อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว,
  • Scholar Fellowship in Endoscopic Sinus Surgery, U. of Graz, Austria
  • Research Fellow in Rhinology, Section of Otolaryngology, Department of Surgery (U. of Chicago)

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี
09.00 -12.00 น.
OPD Special clinic, SMC