อ.นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล

ความชํานาญพิเศษ

– Hip & Knee Diseases (โรคข้อสะโพกข้อเข่า)
– Direct Anterior Hip Arthroplasty (DAA Hip surgery) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยแผลทางด้านหน้า เพื่อการฟื้นตัวไว
– Minimally invasive arthroplasty surgery การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมชนิดบาดแผลผ่าตัดเล็กและบาดเจ็บน้อย
– Computer-assisted and Navigation system arthroplasty surgery การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบนำร่องด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตย์ชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ออร์โธปิดิกส์)
  • Visiting Fellowship in hip and knee arthroplasty, Hospital for Special Surgery, New York, USA
  • วุฒิบัตร: ออร์โธปิดิกส์

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์และวันศุกร์
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC