อ.นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล

ความชํานาญพิเศษ

– ดูแลรักษาและการผ่าตัดโรคทางออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
– การผ่าตัดข้อแผลเล็กโดยผ่านกล้องส่องข้อ
– การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์เพื่อฟื้นฟูนักกีฬา
– การดูแลรักษาฟื้นฟูนักกีฬา (Athletic recovery from sports injuries)
– การผ่าตัดแผลเล็กสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้า และเอ็นไขว้หลังเข่าผ่านกล้องส่องข้อ (ACL and PCL surgery)
– การผ่าตัดแผลเล็กเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่าผ่านกล้องส่องข้อ (Meniscal surgery)
– การผ่าตัดซ่อมแซม หรือสร้างเอ็นประกับข้างเข่า (Knee Collateral ligament surgery)
– การผ่าตัดแผลเล็กเย็บซ่อมเอ็นข้อไหล่ (Rotator cuff repair)

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อบรมระยะสั้นด้านข้อไหล่และข้อศอก Funabashi Orthopedic Hospital, Japan

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันอังคาร
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC