อ.นพ. พงศธร ชัยเลิศพงษา

ความชํานาญพิเศษ

ด้าน Foot and Ankle (โรคเท้าและข้อเท้า)

คุณวุฒิการศึกษา

  • Medical Doctor (2nd class honor). , Chulalongkorn Univerity, Bangkok, Thailand
  • Internship, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
  • Resident in Orthopedic Surgery, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University (Chief Resident, 2017-2018), Khon Kaen, Thailand
  • AO trauma Course-Basic principles of fracture management

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันศุกร์
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC