อ.นพ. เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์

ความชํานาญพิเศษ

ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคกระดูกสันหลัง
– เนื้องอกและมะเร็งของกระดูกสันหลัง
– กระดูกสันหลังติดเชื้อ
– การผ่าตัดเอาเนื้องอกหรือมะเร็งของกระดูกสันหลังออกโดยสมบูรณ์ (Total En bloc Spondylectomy)
– การผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก
– การผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญวิชาชีพเวชกรรมสาขาออรโธปิดิกส์ แพทยสภา
  • อนุสาขากระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Certificated of Clinical Spine Fellowship, Spinal Injuries Center, Fukuoka, Japan
  • Certificated of Clinical Spine Fellowship, Mie University, Mie, Japan
  • Certificated of Clinical Spine Fellowship, Inselspital, Bern University, Bern, Switzerland
  • Certificated of Clinical Spine and Spinal Tumor Fellowship, Kanazawa University, Kanazawa, Japan
  • Certificated of Research Fellowship in Spine Surgery, USC Spine Center, University of Southern California, Los Angeles, United States of America

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันอังคาร
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC