ความชํานาญพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา

  • Doctor of Medicine Khon Kaen University, Thailand
  • Diploma Thai board of Pediatric Surgery, Siriraj hospital, Mahidol University, Thailand
  • Basic Surgical Skills Course, The Royal College of Surgeons of Edinburgh, Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์
10.00 -12.00 น.
OPD Special clinic, SMC