อ.นพ. ภาณุ ธีรตกุลพิศาล

ความชํานาญพิเศษ

ผ่าตัดโรคทางศัลยกรรม และอุบัติเหตุ

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัติฯ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • วุฒิบัติฯ สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี
10.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC