อ.นพ. นนทพล ปิยวัฒนเมธา

ความชํานาญพิเศษ

ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท
– การผ่าตัดเส้นประสาทส่วนปลาย

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Certificated of Advance trauma life support ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตร : ประสาทศัลยสาสตร์

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี
09.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC