ความชํานาญพิเศษ

– การได้ยินและระบบการทรงตัว (Hearing and Balance)
– การผ่าตัดทางหู และประสาทหูเทียม (Otological surgery and cochlear implant)
– การผ่าตัดหูผ่านการส่องกล้อง (Endoscopic ear surgery)
– เนื้องอกในหู (Tumors of the ear)
– ระบบประสาทหู

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต สอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโสตประสาทวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันศุกร์
09.00-15.00 น.
OPD Special clinic, SMC