อ.พญ. นัธทมน วงศ์บา

ความชํานาญพิเศษ

– โรคกระดูกและข้อทั่วไป
– โรคกระดูกและข้อในเด็ก (Paediatric Orthopaedics)

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตร : ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC