ความชํานาญพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันจันทร์
13.00 -16.00 น.
วันอังคารและวันศุกร์
10.00 -16.00 น.
OPD Special clinic, SMC