ผศ.นพ.กฤษกร จริงจิตร

ความชํานาญพิเศษ

ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท
– การผ่าตัดเนื้องอกในสมองและไขสันหลัง
– การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตร : ประสาทศัลยศาสตร์ทั่วไป

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันอังคาร
09.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC