ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

ความชํานาญพิเศษ

– ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ
– ด้านโรคกระดูกสันหลัง
– ด้านออร์โธปิดิกส์
– ด้านระบาดวิทยา

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • Clinical fellow in spinal surgery, Japan
  • AO clinical fellowship in spinal surgery, Switzerland
  • Certificate in Orthopaedic Surgery, Singapore
  • F.I.M.S, International course, Thailand

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพุธ
09.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC