ความชํานาญพิเศษ

– โรคเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
– โรคเลือดจางจากการขาดสารอาหาร ขาดธาตุเหล็ก
– โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
– โรคเลือดจางจากสาเหตุอื่นๆ
– ให้คำปรึกษาคู่สมรสที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมีย

คุณวุฒิการศึกษา

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC