ความชํานาญพิเศษ

– การรักษาโรคทางนรีเวช
– โรควัยทอง
– ภาวะมีบุตรยาก

คุณวุฒิการศึกษา

  • M.D. Mahidol University
  • Diploma Thai Board of OB&GYN, Khon Kaen University
  • Diploma Thai Board of Reproductive Medicine, Khon Kaen University

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
OPD Special clinic, SMC