ความชํานาญพิเศษ

โรคระบบหายใจ และโรคภูมิแพ้ในเด็ก

คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัติฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุมัติบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

วัน-เวลา/สถานที่ออกตรวจ

วันอังคารและวันพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
OPD Special clinic, SMC